In deze privacy policy leg ik, Anky De Frangh, je uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant.


Ik hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je vindt daarom hieronder mijn privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen mij en jou, als (potentiële) klant. 

Wie ben ik?

Anky De Frangh, eenmanszaak gevestigd te Van Steenlandstraat 88 2140 Borgerhout, België, met ondernemingsnummer 0820.249.717, en de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kan contact met mij opnemen via volgende gegevens:

 1. Over welke gegevens gaat het?

Wanneer je met mij contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website, dan worden jouw gegevens en de informatie die je mij meedeelt (digitaal) verzameld. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Voornaam en familienaam;

 • E-mailadres;

 • Adresgegevens ingeval van aankoop papieren werkboek;

 • Betaal-/facturatiegegevens (via Stripe).

Deze gegevens worden verzameld via Mailchimp, Google Drive en Excel. Betaalgegevens worden bewaard via Stripe.

Via de website noch dienst heb ik de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. Ik kan echter de leeftijd van websitebezoekers niet controleren, waardoor het ouders aangeraden wordt om bij de online activiteiten van hun kinderen betrokken te zijn, indien zij niet wensen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, kan contact worden opgenomen via de bovenstaande contactgegevens, waarop de informatie wordt verwijderd.

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, dus zonder een menselijke tussenkomst, over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

 1. Voorwaarden

In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

 • mits jouw expliciete toestemming,

 • indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,

 • indien dit wettelijk verplicht is,

 • indien een legitiem belang dit verantwoordt.

 1. Voor welk doel?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat ik het nodige kan doen voor de dienstverlening die ik aanbied en uitvoer (bv. versturen werkboek, mailcommunicatie ter verstrekking van info – zoals over de training – en eventuele offerte, communicatie voor het maken van afspraken rond een 1-op-1-sessie, mogelijk maken van betaling).

Daarnaast worden jouw gegevens ook eventueel gebruikt voor eigen marketingdoeleinden, zoals het versturen van een nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden die zich voordoen bij Anky De Frangh.

 1. Duur?

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het doel waarvoor ze verzameld werden. De gegevens die louter verzameld werden met het oog op het uitvoeren van de opdracht worden dus bijgehouden zolang de opdracht/samenwerking duurt. Zo wordt een adres voor het versturen van het werkboek maar bewaard totdat dit verstuurd is, naam en mailadres van klanten die louter zijn ingeschreven voor een training zolang de training loopt. Jouw facturatiegegevens worden in elk geval 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft.

E-mailadressen die middels eigen inschrijving werden bezorgd blijven bewaard tot jij je weer uitschrijft.

 1. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Anky De Frangh is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Dit gebeurt via de structuren van de gebruikte programma’s (bv. van Google-account: wachtwoorden, Mailchimp: 2-factor authentificatie).

 1. Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden gedeeld indien dit noodzakelijk is om de opdracht voor jou, als klant, goed te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt enkel na akkoord van de klant zelf. Het is  daarnaast eventueel mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen, of met medewerkers zoals een boekhouder.

De derden die toegang krijgen tot jouw gegevens, zijn Stripe, Wix en Learnworlds. Hun privacybeleid kan op hun websites geraadpleegd worden.

 1. Welke rechten heb jij?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • recht op intrekking van jouw toestemming;

 • recht op inzage en/of kopiename;

 • recht op aanpassing of rectificatie;

 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;

 • recht van bezwaar;

 • recht op overdraagbaarheid.

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen via mail. Binnen een termijn van 14 dagen word je per kerende gecontacteerd.

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

 1. Klachtmogelijkheden

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact met mij opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

en/of:

 • indien je schade lijdt, je te wenden tot de bevoegde rechtbank.

 1. Slotbepaling

Deze verklaring is van toepassing vanaf  21/06/2022.

Anky De Frangh behoudt zich het recht voor het privacybeleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacybeleid steeds terugvinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking. Een nieuwe versie van deze verklaring die grondig verschilt van een eerdere versie zal jou actief ter kennis worden gebracht.

 1. Bevoegdheidsbeding 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen zijn exclusief bevoegd. 


Contactgegevens

Anky De Frangh
Van Steenlandstraat 88
2140 Borgerhout
Gsm: 0472 95 91 44
[email protected]
Anky De Frangh is de Functionaris Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Uw persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Naam
– Instagramaccount
– Emailadres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • Om u te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren.

 • Om u op de hoogte te houden van ons aanbod.Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld bewaard. We verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn en uiteraard ook wanneer u daar zelf om vraagt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Anky De Frangh verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies die wij gebruiken


Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Anky De Frangh neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.